10.2. Operator Numerical

 • + - add

 • - - sub

 • * - mul

 • / - truediv

 • // - floordiv

 • ** - pow

 • % - mod

 • @ - matmul

 • += - iadd

 • -= - isub

 • *= - imul

 • /= - idiv

 • //= - itruediv

 • **= - ipow

 • %= - imod

 • @= - imatmul

 • -obj - neg

 • +obj - pos

 • ~obj - invert

10.2.1. About

Table 10.1. Numerical Operator Overload

Operator

Method

obj + other

obj.__add__(other)

obj - other

obj.__sub__(other)

obj * other

obj.__mul__(other)

obj / other

obj.__truediv__(other)

obj // other

obj.__floordiv__(other)

obj ** other

obj.__pow__(other)

obj % other

obj.__mod__(other)

obj @ other

obj.__matmul__(other)

obj += other

obj.__iadd__(other)

obj -= other

obj.__isub__(other)

obj *= other

obj.__imul__(other)

obj /= other

obj.__idiv__(other)

obj //= other

obj.__itruediv__(other)

obj **= other

obj.__ipow__(other)

obj %= other

obj.__imod__(other)

obj @= other

obj.__imatmul__(other)

-obj

obj.__neg__()

+obj

obj.__pos__()

~obj

obj.__invert__()

10.2.2. Operator Module

>>> from operator import add
>>> from operator import sub
>>> from operator import mul
>>> from operator import truediv
>>> from operator import floordiv
>>> from operator import mod
>>> from operator import pow
>>> from operator import matmul
>>> from operator import neg
>>> from operator import pos
>>> from operator import invert

10.2.3. Example

>>> from dataclasses import dataclass
>>>
>>>
>>> @dataclass
... class Vector:
...   x: int
...   y: int
...
...   def __add__(self, other):
...     new_x = self.x + other.x
...     new_y = self.y + other.y
...     return Vector(new_x, new_y)
...
...   def __iadd__(self, other):
...     self.x += other.x
...     self.y += other.y
...     return self
...
>>>
>>>
>>> a = Vector(x=1, y=2)
>>> b = Vector(x=3, y=4)
>>> c = Vector(x=5, y=6)
>>>
>>> (a+b) + c
Vector(x=9, y=12)
>>>
>>> a += Vector(x=10, y=20)
>>> print(a)
Vector(x=11, y=22)

10.2.4. Use Case - 0x01

 • Game

>>> hero @ Position(x=50, y=120) 
>>>
>>> hero['gold'] += dragon['gold'] 

10.2.5. Use Case - 0x02

>>> from dataclasses import dataclass, field
>>>
>>>
>>> @dataclass
... class Astronaut:
...   firstname: str
...   lastname: str
>>>
>>>
>>> @dataclass
... class Crew:
...   members: list[Astronaut] = field(default_factory=list)
...
...   def __iadd__(self, other):
...     self.members.append(other)
...     return self
>>>
>>>
>>> ares3 = Crew()
>>> ares3 += Astronaut('Mark', 'Watney')
>>> ares3 += Astronaut('Melissa', 'Lewis')
>>>
>>> print(ares3)
Crew(members=[Astronaut(firstname='Mark', lastname='Watney'), Astronaut(firstname='Melissa', lastname='Lewis')])
>>>
>>> for member in ares3.members:
...   print(member)
Astronaut(firstname='Mark', lastname='Watney')
Astronaut(firstname='Melissa', lastname='Lewis')

10.2.6. Assignments

Code 10.22. Solution
"""
* Assignment: Operator Numerical Matmul
* Complexity: easy
* Lines of code: 3 lines
* Time: 3 min

English:
  1. Make object understand following call: `position @ (1, 2)`
  1. Overload `@` operator, to take `tuple[int, int]` as argument
  2. Set `x` and `y` coordinates based on passed values
  3. Run doctests - all must succeed

Polish:
  1. Spraw aby obiekt obsługiwał to wywołanie: `position @ (1, 2)`
  1. Przeciąż operator `@`, aby przyjmował `tuple[int, int]` jako argument
  2. Zmień koordynaty `x` i `y` na podstawie przekazanych wartości
  3. Uruchom doctesty - wszystkie muszą się powieść

Hints:
  * `object.__matmul__()`

Tests:
  >>> import sys; sys.tracebacklimit = 0

  >>> position = Position()
  >>> position
  Position(x=0, y=0)
  >>> position @ (1, 2)
  >>> position
  Position(x=1, y=2)
"""

from dataclasses import dataclass


@dataclass
class Position:
  x: int = 0
  y: int = 0


Code 10.23. Solution
"""
* Assignment: Operator Numerical IAdd
* Complexity: easy
* Lines of code: 3 lines
* Time: 5 min

English:
  1. Overload operator `+=`
  2. Make `Astronaut` objects able to add `Missions`, for example:
    a. `mark = Astronaut(firstname='Mark', lastname='Watney')`
    b. `mark += Mission(2035, 'Ares3')`
    c. `mark += Mission(2040, 'Ares5')`
  3. Run doctests - all must succeed

Polish:
  1. Przeciąż operator `+=`
  2. Spraw aby do obiektów klasy `Astronaut` można dodać `Mission`, przykład:
    a. `mark = Astronaut(firstname='Mark', lastname='Watney')`
    b. `mark += Mission(2035, 'Ares3')`
    c. `mark += Mission(2040, 'Ares5')`
  3. Uruchom doctesty - wszystkie muszą się powieść

Hints:
  * `object.__iadd__() -> self`

Tests:
  >>> import sys; sys.tracebacklimit = 0

  >>> astro = Astronaut(firstname='Pan', lastname='Twardowski', missions=[
  ...   Mission(1969, 'Apollo 11'),
  ... ])
  >>> astro += Mission(2024, 'Artemis 3')
  >>> astro += Mission(2035, 'Ares 3')

  >>> print(astro) # doctest: +NORMALIZE_WHITESPACE
  Astronaut(firstname='Pan', lastname='Twardowski',
       missions=[Mission(year=1969, name='Apollo 11'),
            Mission(year=2024, name='Artemis 3'),
            Mission(year=2035, name='Ares 3')])
"""

from dataclasses import dataclass


@dataclass
class Astronaut:
  firstname: str
  lastname: str
  missions: list


@dataclass
class Mission:
  year: int
  name: str